ارزیابی عملکرد استراتژیک - مدیریت روشمند


  • موضوعات استراتژیک به دو قسمت تقسیم می شوند:

    یک دسته گزینه های استراتژیک نام دارد که به ایده ها و روش های جایگزین و متفاوت حرکت سازمان در آینده می پردازد. مثلاً سازمان می تواند دامنه های فعالیت (مشتریان جدید– بازارهای جدید) را تغییر دهد، یا به حوزه […]

  • خلق استراتژی از طریق عوامل کلیدی موفقیت

    📝 تعریف عوامل موفقیت : عوامل موفقیت عبارتند از فاکتورهایی که برای موفقیت یک سازمان در یک صنعت/تجارت/رقابت لازم و ضروری هستند. تعداد این عوامل ممکن است در یک کسب و کار زیاد باشد. ممکن است حتی برخی از این […]

  • چگونه مدیریت استراتژیک بر عملکرد سازمان ها موثر است؟

    اگر بخواهیم در رابطه با این موضوع بحث کنیم که چگونه مدیریت استراتژیک بر عملکرد سازمان ها موثر است می توانیم از الگوی شکل زیر برای توصیف موضوع استفاده کنیم. در مرکز برنامه استراتژیک تفکر استراتژیک به عنوان اندیشه تحول […]

پست های قدیمی تر