ما که هستیم - مدیریت روشمند

ما که هستیم

شرکت مدیریت روشمند فعالیت خود را با هدف سودآوری از طریق کسب رضایت ذینفعان و مشتریان خود و در حوزه های مشاوره مدیریت، فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک آغاز کرده است. خواستگاه ما ابداع راه حل های سفارشی، خدمات ویژه بدیع و محصولات خلاقانه و مبتنی بر تکنولوژی و دانش روز می باشد. ما معتقدیم که توانایی برداشتن گام هایی موثر برای خواسته های مشتریانی که طالب نوآوری می باشند را داریم. مشتریان ما کسانی هستند که نیازهای خود را به خوبی می شناسند و سازمان آنها خواستار تغییر جهت نیل به بهبود و ترقی می باشد. نقطه قوت ما تجربه های موفقی است که در بومی سازی بهترین راهکارها، روش ها و الگوهای موفق دنیا برای حل مسائل اجرایی داشته ایم. این مزیت پایدار با تکیه بر نیروی انسانی متخصص خود و فرهنگ دانش محوری و کار گروهی ما محقق می شود. نیروی انسانی ما به عنوان شریان پویای سازمان، افرادی پی گیر و حساس نسبت به مشتریان خود می باشند. سعی و تلاش ما بر این استوار است که دیگران ما را به عنوان گروهی دانش محور، خلاق، سخت گیر در کیفیت کاری و همراه با خود بشناسند.


رزومه مدیریت روشمند