مشاوره بهبود عملکرد - مدیریت روشمند

مشاوره بهبود عملکرد

نظام مدیریت عملکرد نظامی است که به سازمان کمک می کند تا از کارکرد مطلوب سازمان یا یک حوزه از آن اطمینان حاصل کند. برای ایجاد این اطمینان در نظام مدیریت عملکرد، شاخص هایی باید طراحی گردد که دنیای واقعی را شبیه سازی می کند. به طور کلی برای ایجاد نظام مدیریت عملکرد ابتدا نیاز به یک چارچوب مدیریت عملکرد می باشد که در آن عملکرد مطلوب تعریف می شود؟ در مرحله دوم، این چارچوب به یک سری شاخص های کلیدی عملکرد و شاخص های کلیدی نتیجه تبدیل می شود که در واقع با طراحی آن ها مهمترین المان های عملکردی کنترل می شود. مرحله سوم ایجاد ساز و کاری برای پایش، ارزیابی شاخص ها، تحلیل و تفسیر آن ها و گزارش دهی عملکرد می باشد. و در نهایت برمبنای اطلاعات عملکردی، انحرافات شناسایی شده، کاهش داده می شوند و همچنین توانایی یادگیری از عملکرد ایجاد شده و پیش فرض های استراتژیک سازمان متناسب با بازخورد ها تنظیم می گردد.
در شکل های زیر اهداف، مراحل استقرار و نتایج حاصل از استقرار نظام مدیریت عملکرد به صورت شماتیک ارائه گردیده است.

اهداف نظام مدیریت عملکرد
استقرار نظام مدیریت عملکرد
نتایج حاصل از استقرار نظام مدیریت عملکرد

یکی از حوزه های تخصصی شرکت روشمند استقرار نظام مدیریت عملکرد در سازمانها می باشد. استقرار این نظام در سازمان منجر به درک الویت ها ، تشخیص پیشرفت سازمان نسبت به فعالیت های خود و همچنین اطمینان از میزان تحقق اهداف می گردد.