معرفی نرم افزار پوینتر - مدیریت روشمند

پوینتر یک نرم افزار جامع و منعطف مدیریت استراتژیک است که به سازمانها در تدوین، جاری سازی و ارزیابی استراتژی کمک می نماید. مهمترین مشخصه نرم افزار پوینتر این است که این سیستم کاملاً منعطف بوده و به طور کامل متناسب با نیاز سازمانهای مختلف تغییر شکل پیدا می کند. سیستم پوینتر دارای ۶ کارکرد اصلی و اساسی است. این کارکرد ها عبارت است از:

۱- برنامه ریزی استراتژیک

در بخش برنامه ریزی استراتژیک سیستم pointer بستر تعامل و collaboration را برای سازمانها پدید می آورد که در آن امکان مشارکت و همکاری همه بخشهای سازمان در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک به منظور هدف گیری آگاهانه جهت های سازمان تعبیه شده است. در این قسمت از سیستم امکان تعریف متدولوژی برنامه ریزی و حرکت بر اساس آن نیز وجود دارد.

۲- جاری سازی استراتژی

در بخش جاری سازی استراتژی ها، فرآیند تبدیل استراتژی به برنامه اجرای استراتژی بر اساس مدل BSC نسخه سال ۲۰۰۹ (Execution premium) به طور کامل پشتیبانی شده است و در آن مفاهیمی نظیر مقاصد استراتژیک(Strategy Destination)، مضامین استراتژیک(Strategy theme)، ایجاد همسویی استراتژیک بین برنامه های بخشهای مختلف سازمان(Strategic alignment)، بودجه بندی استراتژیک، پروژه ها و … به طور کامل دیده شده است.

۳- تدوین برنامه های عملیاتی، اقدامات و پروژه ها

از آنجایی که برنامه استراتژیک دارای کارکردی از نوع ایجاد دگرگونی و تغییر است، تا زمانی که استراتژی به اقدامات و برنامه های عملیاتی تبدیل نگردد، قابلیت اجرا و ایجاد دگرگونی در سازمان را ندارد؛ لذا این برنامه های عملیاتی عموماً یا از جنس پروژه هستند و یا از جنس فعالیت. به همین منظور در این زیر سیستم، قابلیت تدوین برنامه های عملیاتی متصل به برنامه های کلان وجود دارد. در این بخش همه همکاری های لازم برای انجام اقدامات به طور شفاف تعیین می شود؛ مسایل و ریسک های اقدامات بررسی شده و برای کمینه کردن آنها، تصمیم گیری می شود و گزارشات پیشرفتی از چگونگی اجرای اقدامات آماده می گردد.

۴- تدوین بودجه بندی بر مبنای استراتژی ها

فرآیند بودجه ریزی به این صورت است که ابتدا دوره بودجه ریزی توسط مدیر سیستم شروع می شود. سپس هر سازمان یا بخش می تواند طرح پیشنهادی بودجه خود را تعریف نماید. تعریف بودجه در قالب بودجه پروژه ها، بودجه فعالیها و سایر اقلام بودجه ای صورت می پذیرد. نوع بودجه نیز می تواند بودجه ریالی، ارزی، نیروی انسانی، ماشین آلات و هر نوع دیگری باشد. پس از تائید بودجه تدوین شده هر بخش، اقلام بودجه ای در سطوح بالا تر تجمیع می شود. و نهایتاً دوره بودجه ریزی بسته می شود.

۵- اندازه گیری عملکرد

در بخش اندازه گیری عملکرد امکان تعریف معیارهای کلیدی عملکرد (KPI) و تعیین اهداف کمی و شناسنامه معیاربرای هریک وجود دارد. در ادامه معیارهای کلیدی عملکرد در قالب گروه های معیار (جداول Fact) دسته بندی شده و به آنها بعد (Dimension) متصل می گردد. نهایتاً معیارهای کلیدی عملکرد به برنامه ها و اقدامات متصل شده و در قالب کارت های امتیازی برای هر یک از واحد های سازمانی و کل سازمان صورت بندی می گردند. بدین صورت در هر دوره اطلاعات عملکردی سازمان بر اساس جریان کار تعریف شده جمع آوری شده و در قالب گزارشات مدیریت عملکرد ساماندهی می گردد و داشبورد ها و کارتهای امتیازی برای مخاطبین قابل دسترس خواهد بود.

۶- مدیریت برنامه های بهبود

در بخش برنامه های بهبود بر اساس مغایرتهایی که در تحقق اهداف ایجاد شده، اقداماتی جهت جبران عملکرد و رفع انحرافات تعریف می شود و توسط سیستم پیشرفت آنها کنترل می گردند.

ورود به پورتال پوینتر