راه حل ارزیابی تعالی سازمانی - مدیریت روشمند

راه حل ارزیابی تعالی سازمانی

EFQM چیست؟
مدل تعالی سازمانی مدلی است که ارزیابی و عملکرد سازمانها را اندازه گیری می کند. این مدل به سازمان ها کمک می کند تا با مقایسه وضعیت موجود و مطلوب خود تفاوت ها را شناسایی کنند، سپس با بررسی علل وقوع این تفاوتها راه حل های بهبود وضع موجود را پیدا و آنها را اجرا نمایند.
امروزه ابزارها و روش های مدیریتی بیشماری وجود دارد. مدل EFQM یک دید جامع و سرآمدی کل نگر از سازمان را ارائه می کند و می توان از آن برای شناخت تفاوت های آنها و برقراری ارتباط بین روشهای مذکور استفاده نمود. بنابراین این مدل را می توان در رابطه با هر تعداد از این ابزارها بر اساس نیازها و اهداف سازمان مورد نظر به عنوان یک ساختار فراگیر و جامع برای بهبود سرآمدی و توسعه پایدار آن استفاده کرد.با استفاده درست از مدل سرآمدی EFQM، با همراهی منطق RADAR می توان اطمینان حاصل نمود که همه روشهای مدیریتی مورد استفاده، توسط یک سازمان سیستمی منسجم و هدفمند است که پیوسته در حال رشد و بهبود است و باعث دستیابی به استراتژی مورد نظر سازمان میشود. به عبارت دیگر این مدل سرامدی به مدیران و رهبران سازمان اجازه میدهد که روابط علت و معلولی بین آنچه که در سازمان آنها انجام میشود و نتایجی که آنها به آن دست پیدا میکنند را درک کنند. همچنین با استفاده از منطق RADAR امکان انجام یک ارزیابی نیرومند از میزان سرآمدی در هر سازمانی ایجاد میشود. شکل مدل سرامدی EFQM و منطق RADAR به ترتیب در بالا آورده شده است.
در شکل فوق مدل سرآمدی EFQM نشان داده شده است که چهارچوبی بر اساس 9 معیار می باشد. پنج مورد از این معیارها مربوط به توانمند سازها و چهار مورد باقیمانده مربوط به نتایج می باشند. معیار توانمند ساز، این که یک سازمان چه کاری را انجام میدهد و چگونه میخواهد آن کارها را انجام دهد را پوشش میدهد. معیار نتایج چیزهایی که یک سازمان به آنها دست پیدا می کند را پوشش میدهد. نتایج بوسیله توانمند سازها ایجاد میشوند و توانمند سازها با استفاده از بازخورد ایجاد شده از نتایج بهبود پیدا میکنند. پیکانها که تاکید بر خاصیت دینامیکی و پویای مدل دارند، نشان دهنده یادگیری، قدرت ابداع و نوآوری برای کمک به بهبود توانمند سازها است که به نوبه خود منجر به بهبود نتایج میشوند. به منظور توسعه بیشتر معانی آنها، هر معیار به وسیله تعدادی از زیر معیارها پشتیبانی میشود. زیر معیارها اظهاراتی هستند که مثالهایی از چگونگی و انجام کارها به صورت معمول را که میتوان در سازمانهای سرآمد مشاهده نمود

منطق RADAR یک رویکرد ساختار یافته را برای پرسش در مورد چگونگی عملکرد یک سازمان را ایجاد میکند. هم چنین این روش مکانیزم امتیازدهی که برای جایزه سرامدی EFQM وجود دارد و نیز دیگر طرح های شناخت و ارزیابی را پشتیبانی میکند و میتواند به پروژه های بهبود مدیریت و تغییر رهبری در هر سازمانی کمک کند.


در جدول روبرو تمامی معیارها و زیر معیارهای مربوط به مدل EFQM آورده شده است:
برای اندازه گیری امتیاز هر یک از این زیر معیارها چند شاخص تعریف شده است که عبارتند از: رویکرد، جاری¬سازی، ارزیابی و اصلاح، مربوط و قابل اعتماد بودن، عملکرد. برخی از این امتیازها برای محاسبه امتیاز زیر معیارهای مربوط به معیارهای حوزه توانمندساز و برخی دیگر مربوط به حوزه نتایج می باشند. امتیازهای مربوط به حوزه توانمندساز: رویکرد، جاری سازی، ارزیابی و اصلاح و امتیازهای مربوط به حوزه نتایج: مربوط و قابل اعتماد بودن، عملکرد هستند.مدل EFQM در ماژول آمار و اطلاعات نرم افزار پوینتر پیاده سازی شده است. اعداد مربوط به سال های متعدد در آن وارد شده است و تحلیل های مربوطه روی اعداد مذکور انجام گردیده است.
در زیر تصویری از نحوه محاسبات در این نرم افزار مشاهده می شود:همانطور که در شکل فوق نشان داده شده است از امتیازهای مربوط به هر زیر معیار میانگین گرفته می شود و به عنوان امتیاز آن زیر معیار تعریف می شود. سپس از این امتیازهای زیر معیارهای هر معیار میانگین گرفته می شود و امتیاز معیار مربوطه حاصل می شود. در انتها نیز امتیاز مربوط به هر معیار با یکدیگر جمع می شود و امتیاز حوزه مربوطه تعیین می گردد.
همچنین با استفاده از اعداد مربوطه می توان گزارش های دلخواه را در نرم افزار Qlikview ایجاد کرد. در زیر تصاویری از آن قابل مشاهده است: