روشمند

مدیریت عملکرد

شرکت مدیریت روشمند در راستای ماموریت خود، که توسعه سیستمهای مدیریتی از طریق توانمندیهای دیجیتال است، بیش از ۱۵ سال است که در زمینه مدیریت و بهبود عملکرد فعالیت می کند. بهبود عملکرد سازمان یکی از دغدغه های اصلی مدیران می باشد. همه مدیران علاقه مند هستند که عملکرد سازمان تحت مدیریت خود را بیشتر کرده و نتایج تلاش های مجموعه سازان را به سمت خروجی های بزرگ تر و ارزشمند تر هدایت کنند.
اما از آنجایی که فضای بهبود عملکرد بسیار بسته به مسائل اصلی سازمان داشته و تاثیر زیادی از فرهنگ سازمانی می گیرد، لذا روشمند برای کمک به سازمان ها در بهبود عملکرد از روش های مختلفی استفاده می کند و بالطبع ابزار های متفاوتی را به سازمان ها پیشنهاد می دهد.

۱

یکی از نیازهای متداول در سازمان ها، ارزیابی عملکرد بر اساس اهداف استراتژیک، شاخص های کلیدی عملکرد و اجرای اقدامات استراتژیک در سازمان می باشد. در این رویکرد عملکرد سازمان بر اساس توانایی سازمان در اجرای استراتژی های سازمان و اهداف بخشی سازمان ارزیابی می شود. به این منظور لازم است که قصد ها و نیات استراتژیک سازمان در یک فرایند برنامه ریزی به مجموعه ای از اهداف سازمانی و بخشی، شاخص های کلیدی عملکرد و اقدامات استراتزیک ترجمه شوند. لذا عملکرد سازمان به این صورت ارزیابی می شود که میزان تلاش سازمان برای تحقق اهداف و اجرای اقدامات و یا تلفیقی از این دو به عنوان معیار عملکرد مطلوب در نظر گرفته می شود. در این فرآیند یک روالی برای امتیاز دهی به عملکرد، هدف گذاری کمی، مقایسه اهداف کمی با عملکرد محقق شده و ارایه گزارشات بازخورد به مالکان و همکاران اهداف و اقدامات استقرار می یابد و به سازمان کمک می کند تا پیشرفت و تحقق اهداف و اقدامات استراتژیک خود را پایش و رصد نماید. نرم افزار پوینتر ابزاری است که روشمند برای استقرار نظام مدیریت عملکرد استراتژیک در سازمان ها توسعه داده است.

امروزه در کشور ما تیم ها و شرکت های زیادی هستند که به سمت اصول و روش های چابکی کسب و کار حرکت کرده اند. چابکی یک الگوی فکری پذیرفته شده در دنیای کسب و کار می باشد که در شرایط خاصی و نیاز به فرهنگ کاری خاصی به سازمان ها کمک می کند (آشنایی با اصول و مبانی چابکی). لذا در فضای مدیریت چابک سازماندهی تیمی و عملکرد تیم های چابک از اهمیت به سزایی برخوردار هستند (آشنایی با اصول مدیریت عملکرد چابک). در تیم های چابک فضای ارتباطات موثر، یادگیری مداوم از اجرا، انعطاف و بروز رسانی مداوم رویکرد ها و اهداف، تفویض اختیار حل مسائل اجرا به اعضای تیم و عدم قطعیت اهداف و موضوعات از مشخصات اصلی این الگوی فکری به حساب می آید. روشمند برای مدیریت و بهبود عملکرد تیم های چابک ابزاری را با نام هدف سنج ارایه کرده است، که به تیم ها کمک می کند که به صورت مشارکتی و چابک (بر اساس الگوی OKR) برنامه ریزی کنند. برنامه چابک، کوتاه مدت، یادگیرنده، مشارکتی، انعطاف پذیر و چالش. همچنین در این ابزار تلاش های تیمی تحسین می شوند. به عبارت دیگر تلاش های افراد توسط هم تیمی های وی مشاهده شده و مورد تحسین و بازخورد مثبت قرار می گیرند. برای متمرکز کردن تلاش ها بر روی تحقق نتایج تیمی از ابزاری های چابک نظیر کانبان استفاده می شود که تلاش های تیمی به صورت هفتگی در راستای اهداف کوتاه مدت جهت دهی و هدایت شوند. و نهایتا گزارشات جامعی از عملکرد تیمی در راستای اهداف به اعضا تیم ارایه می شود.

۲

۳

یکی از رویکرد هایی که در شرکت روشمند برای بهبود عملکرد به سازمان ها پیشنهاد می شود، استفاده از گیمیفیکیشن برای بهبود عملکرد است. این رویکرد برای تیم هایی توصیه می شود که در انها به دنبال حداکثر سازی مشارکت تیمی و تلاش های تحول آفرین در استعداد های سازمان می باشد. منطق کار به این صورت است که در این روش برای بهبود عملکرد از افراد مستعد سازمان خواسته می شود که به صورت انتخابی (یا ترکیبی از انتخابی و تفویضی) بر روی مساله های حساس و حیاتی سازمان تمرکز کرده و چالش هایی را تعریف کنند. لذا به حل چالش ها به صورت یک بازی نگاه می شود و موفقیت افراد در حل چالش ها به صورت داده محور و در لحظه به انها نمایش داده می شود. افراد می توانند برای حل چالش ها تیم های داوطلبانه در سازمان تشکیل دهند و در صورت موفقیت در حل چالش ها، عملکرد انها توسط کلیه افراد سازمان دیده شده و می تواند توسط آنها مورد تقدیر قرار گیرد. همچنین بر اساس قواعد بازی ممکن است پوینت هایی برای افراد در نظر گرفته شود که به کیف پول انها منتقل می شود.