مدیریت عملکرد نوین

نقش بازخورد در ارزیابی عملکرد نوین

در مدیریت عملکرد نوین، بازخورد یکی از اجزای اساسی برای ارزیابی عملکرد کارکنان است. بازخورد به کارکنان کمک می‌کند تا بتوانند عملکرد خود را بهبود دهند و مشکلات خود را برطرف کنند.

ادامه مطلب »